Dziś mamy 30 stycznia 2023, poniedziałek, imieniny obchodzą:

30 listopada 2022

Wybrano kolejną ofertę. Ostatni odcinek S10 Bydgoszcz-Toruń

fot. gov.pl

fot. gov.pl

W związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) 31 października br. unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty# na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Toruń Zachód - Toruń Południe. Po ponownej analizie, z uwzględnieniem wyroku KIO, wybraliśmy ofertę konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner).

Kryteria wyboru

Przetarg ogłosiliśmy 16 lipca 2021 r., a oferty otworzyliśmy 13 września 2021 r. W postępowaniu złożono siedem ofert o wartości od ok. 300 do ok. 377 mln zł. Oferty oceniane były według kryterium: ceny (60 proc.), okresu gwarancji jakości (30 proc.) oraz terminu realizacji kontraktu (10 proc.).
Pierwszy wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym uchylił się jednak od podpisania umowy. W wyniku tego, 22 września br. dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty - firmy Polaqua. Z odwołania do KIO skorzystało konsorcjum Rubau i Poltores. Na skutek wyroku KIO 31 października br. unieważniliśmy czynności wyboru oferty firmy Polaqua oraz odrzucenia oferty konsorcjum Rubau i Poltores.
Wartość wybranej oferty to 339 949 475,71 zł, co stanowi ok. 84 proc. szacunków GDDKiA. Teraz pozostali oferenci, podobnie jak przy poprzednim wyborze, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeżeli nie wpłyną one w tym terminie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będziemy mogli podpisać umowę.

Zakres prac

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,8 km między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Cztery przetargi na S10 Bydgoszcz - Toruń

Jest to ostatni z czterech przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń. Pozostałe trzy postępowania zakończyły się podpisaniem umów. W sprawie wszystkich czterech przetargów wpłynęło łącznie ponad 3200 zapytań od potencjalnych wykonawców.
Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy. Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń zlokalizowany jest w sercu województwa kujawsko-pomorskiego i połączy dwa największe jego miasta.

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).   
Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na realizację Programu, a środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń - Bydgoszcz. Zadanie znalazło się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.). 

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ), decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.  

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Kalendarium

28 listopada 2016 r. - podpisaliśmy umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)
31 stycznia 2019 r. - złożyliśmy w RDOŚ w Bydgoszczy raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24 lutego 2020 r. - RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania
29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ
28 lipca 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.
17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz
26 października 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.
28 stycznia 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.
31 marca 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.
10 maja 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.
4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe
18 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza
30 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód
7 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Emilianowo - Solec
14 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
27 sierpnia 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie
3 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Solec - Toruń Zachód
13 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Toruń Zachód - Toruń Południe
8 listopada 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Emilianowo - Solec
16 listopada 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25
15 grudnia 2021 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25
15 grudnia 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód
28 stycznia 2022 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
31 stycznia 2022 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód (wykonanie wyroku KIO z 17 stycznia 2022 r.)
1 lutego 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód
8 lutego 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25
23 marca 2022 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Emilianowo - Solec
22 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód
27 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Bydgoszcz Południe – Emilianowo wraz z rozbudową DK25
29 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
6 maja 2022 r. - podpisaliśmy umowy na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 i S10 Solec - Toruń Zachód
maj 2022 r. - wykonawca zaproszony do podpisania umowy na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe uchylił się od zawarcia umowy (konsorcjum NDI, NDI Sopot, SP Sine Midas Stroy i SP Sine Midas Stroy Oddział w Polsce
1 sierpnia 2022 r. - sąd ogłosił wyrok uwzględniający naszą skargę na decyzję KIO w sprawie odwołań od wyboru wykonawcy na odcinek S10 Emilianowo - Solec
2 września 2022 r. - podpisaliśmy umowę na projekt i budowę S10 Emilianowo - Solec
22 września 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
31 października 2022 r. - po wyroku KIO unieważniliśmy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
28 listopada 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe
2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń w systemie Projektu i buduj

Materiał: gov.pl

Oceń artykuł: 2 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (1) Zgłoś naruszenie zasad

    • -1 (1)

    REANSUMUJĄC, w dniu 01-12-2022 17:52:32 napisał:

    to w końcu kto te wszystkie odcinki wybuduje bo wypocin jak mruwków a tylko o jednym odcinku piszą

    odpowiedz

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!LOKALNY HIT

Zezwolenie na zbieranie odpadów
od 2000PLN
Szkolenia bhp okresowe
od 70PLN
Sporządzanie listy płac
od 50PLN
Szkolenia pierwsza pomoc
od 50PLN
Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej
49PLN
Prowadzenie kadr i płac dla firm
od 50PLN
Szkolenia bhp wstępne
od 30PLN
Pomoc przy kontroli ZUS
od 50PLN
0

Jak zaoszczędzić na żywnosci? Walka z inflacją w ... lodówkach

Inflacja utrzymująca się na poziomie kilkunastu procent sprawia, że ceny wielu produktów żywnościowych rosną# z miesiąca na miesiąc. Prognozy na przyszłość nie wróżą pozytywnych zmian, dlatego szybko musimy nauczyć się bardziej racjonalnej gospodarki naszymi zasobami. Wraz z początkiem nowego roku na platformie MajAcademy, ruszyło nowe wyzwanie, dzięki któremu każdy może w prosty sposób nauczyć się lepiej gospodarować budżetem, bez oszczędności na swoim zdrowiu!

(czytaj więcej)
0

Koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych. Co dalej ze zużytymi modelami?

Panele fotowoltaiczne wciąż cieszą się dużą popularnością. Jako że świadomość ekologiczna Polaków nieustannie się zmienia, #to wiele osób już na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania zaczęło zadawać sobie pytanie – co zrobić po 25-30 latach, gdy panele nie będą nadawały się do dalszego użytkowania? I ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych? Odpowiadamy.

(czytaj więcej)
0

Odchudzanie częstym postanowieniem noworocznym. Jak wytrwać na diecie?

Nikt nie wie, jak to się stało, że rozpoczęcie odchudzania stało się jednym z podstawowych postanowień, jakie# narzucamy sobie wraz z początkiem niemal każdego nowego roku. Żyjemy w kulturze diet. Jednak im bardziej są one restrykcyjne i pełne wyrzeczeń, tym trudniej w nich wytrwać. Tymczasem do pełni szczęścia wystarczy odrobina organizacji i wiedzy na temat podstawowych procesów, jakie zachodzą w naszym organizmie. Jak mogą pomóc w tym dietetycy i MajAcademy – platforma zapewniająca profesjonalne wsparcie w dbaniu o nasze zdrowie.

(czytaj więcej)
0

Zbliżają się ferie zimowe. Co warto zobaczyć w Polsce?

Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami! To idealny moment na to, żeby zacząć planować ten wyjątkowy, beztroski czas. #Z badań wynika, że niemal 60% Polaków najchętniej spędza ferie w kraju. Co warto zobaczyć w Polsce? Gdzie się udać? Jakich atrakcji możemy się spodziewać? I jak przygotować się na wspaniałą, beztroską zabawę? Podpowiadamy!

(czytaj więcej)